DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
GAZİ MERT- EĞİTİMCİ
GAZİ MERT- EĞİTİMCİ
Giriş Tarihi : 09-05-2016 22:04

Laiklik Tartışmaları ve Din Eğitimi Öğretimi

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik olmamalıdır" sözüyle laiklik tartışması gündeme gelmiş, ardından Kahraman "Şahsi düşüncelerimi ifade ettim. Yeni anayasada laiklik kavramı kötü niyetli yorumlara yol açmayacak şekilde açık ve net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmenin önüne geçilmelidir" demişti.

AKP hükümet sözcüsü Ömer Çelik konuya açıklık getirmiş ve satırbaşlarıyla şu açıklamaları yapmıştı:

"Geçmişte devlet otoriter bir yaklaşımla, militan bir laiklik tanımı ortaya koyuyordu. Laikliğin toplum içerisinde kazanım olarak elde ettiği aykırı bir şeydi. Bu militan laiklik anlayışı gerçek manada laiklik anlayışıyla çatışıyordu. Laikliğin ne anlama geldiğiyle ilgili tartışmalar var…

"Ak Parti laikliğin yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımızda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı, başbakanlığı döneminde Mısır'da yaptığı ziyaret sonrasında laiklikle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapmıştır.

"…Laiklik, demokrasi gibi kavramlar eski Türkiye'de birbiriyle çatıştırılan kavramlardı. Biz bu kavramların birbirleri arasında sinerji üreten kavramlar olduğunu düşünüyoruz. Laikliği toplumsal barış ilkesi, bütün inançlar karşısında devletin eşit mesafede durduğu bir tarafsızlık ilkesi olarak düşünüyoruz. Bizim yaşadığımız problemler, bu kavramların kendi bağlamlarından çıkarılıp ideolojik kavramlara dönüştürülmesidir."

"…Laikliğin yeni anayasa metinlerimizde de var. AK Parti özgürlükçü bir laiklikten yanadır. Biz laikliği din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasında bir güvence olarak görüyoruz." 

Hükümet sözcüsü Sayın Ömer Çelik’in bu açıklamalarına rağmen ana muhalefet, Muhalefet partilerince, bazı sivil toplum kurumlarınca tartışmalar devam ediyor…

Bu tartışmalar yeni anayasa değişikliğine kadar devam edeceğe benzer…

Gerçekten son aylarda Türkiye’nin gündemi değişmiştir.

AKP’nin 22 Ocakta olağanüstü kongre yapacak olması ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan ayrılacak olması, MHP’deki kongre belirsizliği, CHP’nin ve HDP’nin Anayasa değişikliği ve dokunulmazlıklarla ilgili tutumları nedense LAİKLİK tartışmasını gündeme taşımıştır.

 Laiklik tartışmasının tek sebebi din’dir, din Eğitim ve öğretimidir…

…Ve inananlarla inanmayanların mücadelesidir…

 Türban, başörtüsü derken Lise ve dengi okullardaki, askeri liselerdeki zorunlu din dersleri tartışılmaya devam ediyor…

 Üniversitelerdeki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse girip giremeyecekleri konusu sorun olmaya devam ediyor…

 Bugün sizlere LAİKLİK TARTIŞMALARI’nın ışığı altında Cumhuriyetten önce ve sonra Din eğitiminin nasıl olduğu ile ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım:

 Bu bağlamda şu sorular akla gelebilir;

 İslam'da din eğitimi ne zaman başlamıştır?

 Peygamberimiz zamanında, Osmanlılar döneminde ve Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyetten günümüze gelinceye kadar din eğitiminin geçirdiği safhalar nasıldır? 

 Laiklik ile din eğitimi nasıl bağdaşmaktadır?

 İslam'da din eğitimi ilk defa Hz. Peygamber (SAV.) Efendimiz zamanında Mekke'de başlamış, zaman içerisinde Medine'de ve diğer merkezlerde gelişmiştir.

 "Talibü'ül-ilim", "Fakih", "Ehl-i Kurra", "Kibarüs-Sahabe" denilen zevat, başta Hz. Peygamber (SAV.) Efendimiz olmak üzere çeşitli alim, fakih, muallim ve ilim ehlinden; evlerde, işyerlerinde, çarşı-pazarda, sofalarda din eğitimi görmüşlerdir.

Hz. Peygamber (SAV.) başta olmak üzere; Abdullah ibni Mes'ud, Urvetübn-ü Mes'ud, Demmem Bin Sa'lebe, ve diğer bazı sahabenin ilk din eğitimcileri oldukları söylenebilir.

 Hazreti Peygamberin ikamet ettiği Mescid-i Nebi, Küba Mescidi ve diğer kabile mescitleri ile bazı sahabenin evleri okuma yazma öğretilen yerlerdi.

 Peygamberimizin vefatından sonra İslam dini kısa zamanda ve süratle yayılmıştır.

 Hülefa-i Raşidin, Emeviler ve Abbasiler zamanında askeri fütuhat yanında ilmî fütuhat da vardı.

 İlim adına "Beyt'ül-Hikme"ler, "Darül-Hikme"ler kurulmuştu.

 Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Osmanlılar zamanında din eğitimi, medreselerde serpilip gelişmiştir.

 İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul’daki Osmanlı medreseleri kendi kendini yenileyememiş, yerini değişen ve gelişen şartlarda yeni ilim merkezlerine bırakmıştır.

 Medreselerde din eğitiminin yanında matematik, astronomi, kimya, fizik, hukuk, edebiyat, tıp ve felsefeye de yer verilmiştir.

 Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmaya yüz tuttuğu ve imparatorluğu kurtarmak için yeni fikir hareketlerinin doğduğu günlerde şartlar icabı bu eğitim sistemi yerini modern eğitim sistemine bırakmıştır.

 Osmanlı Devleti'nin son 20 yılında bugünkü ortaokul ve lise karşılığı "Mektebi Sultaniye","Rüştiye", "İdadiye", "Darü'l Muallimin"lerde "Ulûmu Diniyye ve Ahlakiyye" adıyla din eğitimine yer verilmiş, bu modern eğitim kuruluşlarındaki din eğitimi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam etmiştir.

 Cumhuriyet döneminde din eğitim ve öğretimi değişik boyutlara ulaşmıştır. Medrese kuruluşlarındaki modern düzenleme bir süre devam etmiş fakat genel eğitim ve din eğitimi 1924 yılında yürürlüğe konulan 430 sayılı "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile yeni bir hüviyet kazanmıştır.

 Medreseler tarih sahnesinden silinirken, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında din eğitimi konusunda köklü bir çözüm aranmıştır.

 1920 yılında TBMM'de görüşülen eğitim programında öğrencilere verilecek eğitimin "Dini ve milli" hale getirilmesi gerektiği doğrultusunda karar alınmıştır. 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmanın eğitimle ilgili bölümünde Atatürk; Cumhuriyet Türkiye’sinde din eğitimine mutlaka yer verileceğini vurgulamıştır.

 Tevhid-i Tedrisad Kanunu ile bütün okullar Milli Eğitim bakanlığına bağlanmış, ilkokula dayalı 4 yıllık İmam Hatip Okulları açılmış, bu okulu bitirenler ortaokul mezunu sayılmışlardır.

 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi ile Dar'ül Fünun bünyesinde yüksek din tahsili yapmak isteyenler için İlahiyat Fakültesi açılması öngörülmüştür. 1924 yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde din dersleri bulunmaktadır.

 Aynı yılın müfredat programlarında 5 yıllık ilköğretim okullarının İbdidai Darülmuallimin ve Darül Muallimatlarında da din bilgisi dersleri vardır.

 1931 yılında öğretmen okullarının müfredat programından din dersleri çıkartılmış, 1932-1933 öğretim yılında İmam Hatip Okulları ile İlahiyat Fakülteleri öğrenci yetersizliği gerekçesiyle öğretime kapatılmıştır.

 Resmi okullarda din eğitim ve öğretimi ihtiyacı resmen karşılanamayınca vatandaşlar, kendi imkanlarıyla din adamı yetiştirme yoluna başvurmuşlardır. Bu durum kargaşalara sebep olmuş ve vatandaşın din eğitimi ihtiyacını devletçe karşılamak üzere çareler aranmıştır.

 Bu sebeple 1948-49 Öğretim yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi açılmış, aynı yıl ilkokullara din dersi konmuş, on aylık İmam Hatip Kursları devreye sokulmuştur.

 İlkokullardaki 10 aylık İmam Hatip kursları 1968 yılında İmam Hatip Okuluna dönüştürülmüş, 1971-72 öğretim yılında müfredat programlarında değişiklik yapılarak İmam Hatip Liseleri haline getirilmiştir.

 1956 yılında Ortaokullara, 1967 yılında liselere isteğe bağlı din bilgisi dersleri konmuş, 18.10.1982 tarihinde kabul edilen T.C. Anayasasının 24. maddesine uygun olarak lise ve dengi okullarda, Anadolu liselerinde, meslek liselerinde, askeri liselerde mecburi din dersleri uygulaması başlatılmıştır.

 Bugün LAİKLİK tartışıladursun Cumhuriyet Türkiye’sinde resmi din eğitimi Anayasa teminatı altındadır.

 1959 yılında "Yüksek Din Tahsili" yapmak isteyenler için 4 yıllık Yüksek İslam Enstitüleri açılmaya başlanmıştır.

 Zamanla bu yüksek okullarımızın sayısı yediye yükselmiş ve son yıllarda isabetli bir kararla Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Fakülteleri’ne dönüştürülmüştür.

 1971-72 öğretim yılında açılan Erzurum İslami İlimler Fakültesi de ilahiyat Fakültesi haline getirilmiştir.

 Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüğe girdiği zaman, Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde bırakılmıştır.

 Bugün, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı beş binin üzerindeki Kur'an Kurslarında eğitim sürdürülmektedir.

 Kur'an Kurslarında yaklaşık 3 bine yakın erkek, 2 bine yakın bayan öğretmen tarafından yaklaşık 70 bine yakın erkek, 90 bin'e yakın kız öğrenciye Kur'an-ı Kerim dersleri ve din eğitimi verilmektedir.

 Okulların tatil olduğu yaz aylarında da ilk, orta, lise ve üniversite çağındaki çocuklardan ve gençlerden isteyenlere 70 bine yakın camide yine 70 bine yakın din görevlisi tarafından din eğitimi yaptırılmaktadır.

 Türkiye Diyanet Vakfı, yurt dışında trilyonlarca lira değeri olan yüzün üzerinde gayrimenkul satın almıştır.

 Bu gayrı menkuller üzerinde külliyeler hizmete sokulmuş, bilgisayar merkezleri açılmış, kütüphaneler tesis edilmiş, bu suretle yurt dışındaki 3 milyona yakın insanımızın din eğitimleri ele alınmıştır.

 Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi için 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Eğitimi Müdürlüğü kurulmuş, aynı müdürlük bu tarihten 3 yıl sonra Din Eğitimi Genel Müdürlüğü haline getirilerek geliştirilmiş, son bir düzenleme ile adı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yapılmıştır.

 Bu güzide kuruluşumuz; Bugün sayıları 400'e yaklaşan İmam Hatip Liseleri'nin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır.

 Eğitim-öğretim programlarını geliştirmektedir.

 İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında dini ve kültürel yarışmalar düzenlemektedir.

 Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi için çalışmalar yapmaktadır.

 Yurt dışındaki lise ve muadili okullarda okutulan din bilgisi dersleri için gerekli olan öğretmen ihtiyacını karşılamaktadır.

 Yurt içindeki bütün orta-dereceli okulların din kültürü ve ahlak dersi öğretmenlerinin istihdamı konusunda başarılı çalışmalar yapmaktadır.

 Ülkemizde laiklikle din eğitim ve öğretimi öyle kaynaşmıştır ki, Türkiye'de bugün artık tartışılan konu laisizm içerisinde din eğitimine hangi şekilde ve şartlarda ve ne ölçüde katkıda bulunabileceğidir.

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde din eğitimi fert meselesi olmaktan çıkmış, bir cemiyet ve devlet politikası olarak ele alınan önemli bir konu olmuştur.

 Bu anlayışla hareket edildiği takdirde Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerimiz daha rahat bir şekilde rahatça başörtülü olarak derslerine girebileceklerdir.

 Bazı dernek ve kuruluşlar istemese de lise ve dengi okullarımızdaki zorunlu din dersleri güncelleştirilmiş olarak devam edecektir.

 Hoşça kalınız.

NELER SÖYLENDİ?
@
GAZİ MERT- EĞİTİMCİ

GAZİ MERT- EĞİTİMCİ

DİĞER YAZILARI İnsan ve Dünyanın Yaratılışının Sırrı… 13-01-2022 08:51 Dünyada Açlık Tehlikesi Ve Gıda İsrafı… 21-12-2021 11:03 İlim Öğrenmekte Kadın ve Erkek Farkı Yoktur 15-12-2021 11:56 Teröre karşı birlik olmalıyız. 14-12-2021 11:38 Ekonomik Kurtuluş Savaşında Birlik Olmak Zorundayız 29-11-2021 10:16 Osmanlılarda Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 06-09-2021 18:01 Yüz Yüze Eğitim Başlıyor 02-09-2021 09:01 Gelenek Ve Göreneklerimiz, Aile Yaşantımız Değişiyor Mu? 01-09-2021 13:58 Ön Yargılı Ve Peşin Hükümlü Olmak Cehalettir… 25-08-2021 19:02 Unesco Listesine Alınan Anamur Mamure Kalesi… 16-08-2021 11:15 Yeni Milli Eğitim Bakanından Beklentilerimiz 10-08-2021 14:17 İslam’ın Kadınlara Karşı Tutumu…. 07-08-2021 08:21 AYASOFYA’NIN CAMİ’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ. 26-07-2021 10:29 KARA KUVVETLERİNİN KURULUŞUNUN 2230.YILI KUTLANDI. 01-07-2021 08:35 Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Alınan Tedbirler Yeterli midir? 14-06-2021 13:47 Koronavirüs Derken Şimdi De Müsilaj.. 10-06-2021 18:06 Akdeniz'de Sular Isınıyor Mu? 08-06-2021 08:03 Anamur Ve Bozyazı ‘Da Çocuk Oyunları… 04-06-2021 18:38 DİNİ BAYRAMLARIN FERT VE CEMİYET ÜZERİNE ETKİLERİ 09-05-2021 20:34 İslamın Güzel Sanatlar Konusundaki Tutumu 05-05-2021 18:26 Dünyanın Ve İnsanın Yaratılışının Sırrı Nedir? 03-05-2021 12:28 Tutumlu yaşamak İslam’ın emri midir? 01-05-2021 16:30 Müslümanlık Dünya Hayatını Düzenleyen Bir Din midir? 30-04-2021 13:53 Çalışmakla İlgili İslamın Görüşleri 26-04-2021 11:54 Sağlık konusunda İslamın Görüşleri.. 24-04-2021 21:57 İslam Dini İlme Ve Bilime Önem Vermiş Midir? 22-04-2021 09:36 İslam'ın Getirdikleri: Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirmeliyiz? 20-04-2021 14:39 Dinimizin Kadına verdiği Değer... 17-04-2021 15:23 Soru Cevap; Dinimizde Ev İşlerinde Kadın Erkek Dayanışması 15-04-2021 15:45 Ramazan’a Özel Suru - Cevap… 14-04-2021 09:03 Tedbirler Arasında Ramazanı Sıcak Karşılama 13-04-2021 12:50 SEVGİ TOMURCUKLARI… 27-03-2021 18:11 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları 31-10-2020 08:46 60’lı Yılarda Türkiye Ve Dünya Manzaraları 24-10-2020 12:28 DOĞUM YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 1 ) 21-09-2020 11:54 Akdeniz'de Zeytin ve Zeytin Yağı... 18-09-2020 17:14 İmam Hatip Liselerinin Toplumdaki Yeri... 10-09-2020 16:04 Akdeniz'de Tatbikat.. 07-09-2020 13:35 Koronavirüs Nedeni ile Uzaktan Eğitim Başladı.. 03-09-2020 17:49 30 Ağustos Zafer Bayramı 27-08-2020 14:46 KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN… 30-07-2020 12:48 AYASOFYA İBADETE AÇILMIŞ... 16-07-2020 10:28 TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİ VE ANAMUR’DA TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI… 09-07-2020 18:52 KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI 02-07-2020 10:20 İstanbul'un Fethinin 567. Yıl Dönümü Kutlamalarının Ardından.. 30-05-2020 14:57 EVDE KUTLANACAK HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM… 22-05-2020 18:31 İkinci Cihan Harbinin Sona Ermesinin 75. yıl Dönümünde.. 14-05-2020 11:14 Koronavirüs Gölgesinde Hıdırellez 07-05-2020 10:52 Sorular Sizden Yanıtlar Bizden.. 29-04-2020 13:14 İslamda Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı 15-04-2020 11:37 İslamda Hoşgörülü Olmak 13-04-2020 09:29 İslamın Kadına Verdiği Değer.. 09-04-2020 17:00 İslam’da Sosyal Adalet 08-04-2020 16:24 İslam’da Ticaret Ahlakı 07-04-2020 16:53 İslam’da Fikir Ve İnanç Hürriyeti 06-04-2020 10:36 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 12 ) 02-04-2020 16:51 ALLAHA VE DİNE İNANMAK…( 8 ) 31-03-2020 15:43 Bunlar Tesadüfle İzah Edilemez.. 28-03-2020 12:12 Uzaktan Eğitim - Allah'a Ve Dine İnanmak 25-03-2020 17:02 EBA Uzaktan Eğitim..! 23-03-2020 15:27 Korono virüse Karşı Alınan Son Önlem … 13-03-2020 14:37 Kadınlarımızın Hak Ve Özgürlükleri… 10-03-2020 12:07 Türk Milleti Olarak Boş ver Anlayışına Uygun Değiliz..! 29-02-2020 11:54 SEVGİLİLER GÜNÜ ÜZERİNE... 13-02-2020 09:38 Ülkemizi Üzüntüye Boğan Şehit Haberleri… 06-02-2020 14:36 Eğitim Öğretimde İkinci Yarıyıl Dönemi… 05-02-2020 09:24 Geçmişten Günümüze Yörükler... 29-01-2020 10:11 Erkek ve Kadın Birbirine Yardımcı Olmalı... 10-01-2020 15:17 Kadın Şehitlerimize Bir Yenisi Daha Eklendi.. 16-12-2019 09:08 Sömestr Tatilindeki Gençlere Öğütler.. 16-11-2019 13:05 Milliyetçilik Ve Irkçılık İle İslamiyet Birbiriyle Bağdaşır mı? 27-09-2019 08:32 KANAYAN BİR YARA; KADIN CİNAYETLERİ… 07-09-2019 10:56 Anamur’da Adına Okul Yaptırılan Kaymakam 09-10-2018 17:34 Yeni Eğitim Öğretim Yılı Renkli Görüntülerle Başlıyor… 18-09-2018 18:42 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sona Ererken… 07-06-2018 10:27 Bir Portre: Mersin Milletvekili Aday Adayı Sayın Mustafa Erim Ve Kitabı 08-05-2018 10:31 Zaman Ayrışma Zamanı Değil Birlik Olma Zamanıdır 24-11-2017 18:55 Anamur Tarım Ve Gıda Fuarında Sözü Edilen Bir Sebze: Gölevez… 03-11-2017 10:32 Anamur 4. Tarım Ve Gıda Fuarı Ve Muza Alternatif Ürün: ÇİLEK… 27-10-2017 17:12 Bir Yarışmanın Ardından… 20-10-2017 15:51 Merhum Ağabeyim Hamdi Mert’in Hayatı İle İlgili Kitap Yayımlandı 14-10-2017 10:41 Türkiye'miz Yeni Projelerle Bölgesinde Lider Olma Yolunda… 03-10-2017 15:26 Vaz Geçilemez Bir Duygu; Sevgi...Sevgi...Yine Sevgi 27-09-2017 13:15 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor 16-09-2017 12:12 Yörük Kurultayı Ve 736’ıncı Ertuğrul Gazi Anma Ve Söğüt Şenliklerinin Ardından… 11-09-2017 18:43 Kurban Bayramının Sosyal Yaşantımıza Etkileri.. 03-09-2017 12:56 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’a Açık Mektup 23-08-2017 10:02 İslamda İlk Anarşistler 16-08-2017 19:25 Bozyazı İlçesi, Bir Portre Ve Bozyazı Destanı 08-08-2017 11:28 Kadınlara Yapılan Saldırılar İnançsızlıktan Kaynaklanmaktadır..! 01-08-2017 11:04 15 Temmuz Anma Etkinliklerine Kur’an-I Kerim Damgasını Vurmuştur 21-07-2017 08:07 Anamur’da Kurulan İlk Fabrika: Kurşun Madeni Fabrikası… 10-07-2017 10:38 Tıp İlmi İslam Coğrafyasında Serpilip Gelişmiştir 06-07-2017 08:45 RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… 28-06-2017 09:36 Eğitim Öğretim Yılının Sona Ermesi; İslamda Öğrenme, İnceleme, Araştırma… 23-06-2017 13:38 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının Düşündürdükleri 12-06-2017 10:25 Yine Şehitlerimiz var, Yeni Şehitlerimiz var... 05-06-2017 10:27 ORUÇ ÜZERİNE… 29-05-2017 11:56 Ramazana Girerken... 27-05-2017 10:35 Ramazan Ayı 24-05-2017 10:25 Açılışının 40’ıncı Yılında Örnek Bir Okul; Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi 18-05-2017 12:56 Anamur Mamure Kalesine Acilen Çevre Düzenlemesi Yapılmalıdır 10-05-2017 09:56 Anamur Dünya Yörükler Obası Birinci Yörük Şenliği 03-05-2017 12:01 MEHTERAN BÖLÜĞÜNDEKİ TUĞ’UN TARİHÇESİ… 27-04-2017 12:06 BİR ANI: İLKOKULA NA­SIL KAYDOLDUM? 22-04-2017 18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Mitinginden İzlenimler… 11-04-2017 08:26 Uzaydaki Canlılarla İlgili Görüşler... 03-04-2017 12:16 Üç Ayların İslam Alemi İçin Önemi… 30-03-2017 08:18 Hollanda Ve Almanya’nın Tutumu Haçlı Zihniyetinin Devamıdır… 27-03-2017 07:59 Geçmişten bir anı: Anamur'da bölge izcilik temel kursu açtırmıştık... 25-03-2017 11:07 Öğrencilik Yıllarımdan Bir Anı: Çanakkale Gezisi… 20-03-2017 13:58 Çocukluk Yıllarımda Gazi Babamın Anlattıklarından Bir Demet… 14-03-2017 08:02 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlamalarının Ardından… 09-03-2017 11:54 Doğumum İle İlgili Bir Nostalji ( 2 ) 02-03-2017 11:59 Doğumum İle İlgili Bir Nostanji (1) 23-02-2017 12:53 Eğitim Öğretimde İkinci Yarıyıl Başlarken… 14-02-2017 08:02 Ozan Dergisin’de Rahmetli Göktürk Mehmet Uytun’un Hakkımda Yazdıkları… 12-02-2017 18:32 Barışa Giden Yol Sevgiden Geçer 25-01-2017 16:51 Terör Olayları, Irkçılık, Milliyetçilik Ve İslamın Bu Kavramlara Bakışı 17-01-2017 14:32 Türk Düşmanlığının Altındaki Gerçek: Dışa Bağımlılıktan Kurtulma Projelerimiz… 16-01-2017 12:50 Suriye'de Ateşkes İlanı Ve Açlık Tehlikesine Karşı Alınacak Tedbirler 03-01-2017 09:12 Türkiye’yi Bölmeye Kimsenin Gücü Yetmeyecektir. 28-12-2016 14:30 Siirt’te Çatışmada Gazi Olup Bir Kolunu Kaybeden Babamın Vurulma Anı Ve Örnek Çalışmaları 23-12-2016 07:40 Sihir ve Sihirbazlık Üzerine... 21-12-2016 09:51 Mevlânâyı Anma Törenlerinin Ardından… 20-12-2016 07:26 Dolar Bozdurma Kampanyamız Sona Ermiştir.. 19-12-2016 08:17 İstanbul Dolmabahçedeki Hain Saldırıyı Kınıyoruz 13-12-2016 07:12 Kadına Şiddet Uygulamak Vahşiliktir 05-12-2016 08:02 Türk Milletinin Zaferinin Kaynağı 28-11-2016 11:59 Öğretmenler Gününün Düşündürdükleri... 24-11-2016 08:37 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 30 ) 21-11-2016 12:03 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 29 ) 17-11-2016 13:53 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 28 ) 11-11-2016 07:17 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 27 ) 05-11-2016 10:29 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 26 ) 31-10-2016 07:10 ANAMUR’U İL YAPMA Çalışmalarını Destekliyoruz ( 25 ) 27-10-2016 07:57 ''ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 24 ) 24-10-2016 08:05 '' ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 23 ) 17-10-2016 16:52 ‘’Anamur’u İl Yapma’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 22 ) 12-10-2016 13:07 "Geçmişten Bir Anı..." 07-10-2016 07:59 “ANAMUR’U İL YAPMA” Çalışmalarını Destekliyoruz ( 21 ) 01-10-2016 11:24 “ANAMUR’U İL YAPMA” Çalışmalarını Destekliyoruz ( 20 ) 29-09-2016 08:25 Anamur Yamaç Paraşütünün Ardından… 26-09-2016 13:16 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 19 ) 22-09-2016 10:45 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 18 ) 16-09-2016 17:47 ''ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 17 ) 11-09-2016 11:42 Bayramlar Sevinçlerimizin Paylaşıldığı Günlerimizdir 08-09-2016 11:37 ''ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 15 ) 07-09-2016 15:55 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 14 ) 05-09-2016 19:05 “ANAMUR'U İL YAPMA” Çalışmalarını Destekliyoruz ( 13 ) 03-09-2016 14:29 “ANAMUR İL OLSUN’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 12 ) 01-09-2016 09:34 ‘’ANAMUR’U İL YAPMA ’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 11 ) 30-08-2016 10:52 ‘‘ANAMUR’U İL YAPMA’’ Çalışmalarını Destekliyoruz ( 10 ) 27-08-2016 17:32 ‘’ ANAMUR İL OLSUN’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 9 ) 24-08-2016 18:10 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 8 ) 22-08-2016 10:18 "ANAMUR İL OLSUN" Kampanyasını Destekliyoruz (7) 20-08-2016 19:57 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’Kampanyasını Destekliyoruz ( 6 ) 19-08-2016 14:58 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 5 ) 18-08-2016 16:23 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 4 ) 17-08-2016 18:36 ‘ANAMUR İL OLSUN ’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 3 ) 16-08-2016 18:04 ‘‘ANAMUR İL OLSUN ’’Kampanyasını Destekliyoruz ( 2 ) 15-08-2016 16:59 ‘‘ANAMUR İL OLSUN’’ Kampanyasını Destekliyoruz ( 1 ) 13-08-2016 19:12 Kadınlarımız Erkeklerle Yan Yana Darbeye Karşı Çıkmıştır 10-08-2016 11:00 Geçmişten Bir Anı: Hayat Hikayemden Bir Anekdot; Doğumum 05-08-2016 10:04 Sorumluluk Duygusu, Sorumluluk Bilinci, Sorumluluğun Ne Olduğunu Bilmek… 01-08-2016 09:34 Darbecilerin Akıl Edemediği Bir Güç: Türk Bayrağı… 25-07-2016 09:56 Darbe Teşebbüsünün Dış Basına Yansımaları Ve Haşhaşiler… 22-07-2016 09:28 Geçmişten Bir Anı... 20-07-2016 16:02 Paralel Yapının Darbe Girişimi Sonuçsuz Kalmıştır. Türkiyeyi Bölmeye Kimsenin Gücü Yetmeyecektir 18-07-2016 09:54 Ramazan Bayramının Sosyal Yaşantımıza Etkileri 04-07-2016 13:45 İstanbul'daki Terörist Saldırının Ardından… 01-07-2016 17:44 Ramazandan Esintiler: İslam’da Fikir Ve İnanç Hürriyeti 30-06-2016 09:03 Dünya Mirası Listesine Alınan Mamure Kalesi Ve Sayın Celal Ogan’ın Yeni Şiiri 20-06-2016 09:41 Ramazan Ve Oruca Özgü Sağlıkla İlgili Soru Ve Cevaplar(1) 16-06-2016 10:45 Sağlıklı Bir Oruç Tutmak İle İlgili Bilinmesi Gerekenler... 10-06-2016 13:59 Ramazan Geldi, Hoşgeldi.... 06-06-2016 10:51 Anamur Mamure Kalesinde Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor 24-05-2016 09:11 Gündemdeki Konu: Tacize Uğrayan Kadınlar Va Kadın Hakları 16-05-2016 10:13 Laiklik Tartışmaları ve Din Eğitimi Öğretimi 09-05-2016 22:04 Bahar Geldi Hoş Geldi; Hıdrellez Bahar Bayramı… 06-05-2016 08:12 "Suriyeli Sığınmacılar Ve Açlık Tehlikesine Karşı Alınacak Tedbirler" 28-04-2016 19:02 Anamur´u Tanıyalım: Adına Okul Yaptırılan Bir Kaymakam, Ardahan Totuk 23-04-2016 09:55 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’da Eski Dönemlerde Yayla Ve Sahil Evleri 19-04-2016 08:33 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’da İz Bırakanlar; Babam Gazi Hacı Ahmet Mert 06-04-2016 21:41 Anamur’u Tanıyalım: Anamur Azıtepe’de Yamaç Paraşütü Pisti… 02-04-2016 10:45 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’lu Şehitlerimiz Ve Şehitlerimizin Belgesel Filmi 25-03-2016 13:21 Anamur’u Tanıyalım; Anamur’da Sosyal Ve Kültürel Hayat 18-03-2016 17:43 Anamur’u Tanıyalım: Anamur’u İl Yapma Çalışmalarında Oda Ve Kooperatiflerin Görüşleri 13-03-2016 11:32 ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´U İL YAPMA ÇALIŞMALARINDA PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ 10-03-2016 20:29 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’U İL YAPMA ÇALIŞMALARINA KATKIDA BULUNAN BELEDİYELER 06-03-2016 17:26 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’U İL YAPMA ÇALIŞMALARI 03-03-2016 09:57 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ 27-02-2016 17:37 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’LU BİR ŞAİR: SAYIN CELAL OGAN 24-02-2016 18:34 ANAMUR’U TANIYALIM: GEÇMİŞİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN BİR KİTAP 19-02-2016 09:38 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA KURŞUN MADENİ FABRİKASI 17-02-2016 16:51 ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´DA PEK ÇOK İLK´E İMZA ATAN, ÜNÜ YURT DIŞINA TAŞAN BİR KURULUŞ: KILIÇ TARIM 04-02-2016 15:18 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’DA EL SANATLARI 31-01-2016 18:03 ANAMUR'U TANIYALIM : ANAMUR'UN TARİHÎ VE DOĞAL YERLERİ 25-01-2016 11:19 ANAMUR’U TANIYALIM: ULAŞIM, ŞEHİR İÇİ YOLLAR, AKARSULAR, ANAMUR OVASI… 23-01-2016 14:06 ANAMUR’U TANIYALIM: COĞRAFİ KONUMU İTİBARİYLE ANAMUR 19-01-2016 17:02 ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’UN ÖNCÜLERİ VE ANAMUR’DA İLK’LER… 16-01-2016 13:48 ANAMUR’U TANIYALIM: DÜNYADA BİR İLK’İN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ALAKÖPRÜ BARAJI 13-01-2016 13:09 ANAMUR’U TANIYALIM: TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI ANAMUR’DADIR 10-01-2016 20:23 GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR 30-12-2015 09:26 TÜRKİYEYİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR. 25-12-2015 10:53 HAZRETİ MEVLÂNÂYI ANMA TÖRENLERİNİN ARDINDAN… 22-12-2015 16:04 TÜRK AİLE YAPISI SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURTULMALIDIR 18-12-2015 13:17 PKK TERÖRÜ TARAFINDAN DİYARBAKIR’DA YAKILAN FATİHPAŞA (KURŞUNLU) CAMİSİ 14-12-2015 16:29 TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’ NIN KUR’AN-I KERİM DÜŞMANLIĞI VE KUR’ANIN YÜCELİĞİ 12-12-2015 10:35 27 MAYIS 1960 İHTİLALİNİ BİR DE BENDEN DİNLEYİNİZ 06-12-2015 22:33 RUSYA KRİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: RUSYA TÜRKİYE’YE HİÇ DOST OLMADI Kİ… 06-12-2015 19:53 ERKEN GENEL SEÇİMLERE DAMGASINI VURAN İKİ KESİM: İŞÇİLER; İŞVERENLER... 16-11-2015 11:10 Seçim Bitti; Biraz Nasrettin Hoca Tebessümü Gerek… 12-11-2015 20:04 DİRİLİŞ “ERTUĞRUL” DİZİSİ VE OSMANLILARDA ÖNCÜ AZINLIK: ERENLER… 09-11-2015 09:57 SEÇİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KESİM: GENÇLER… 07-11-2015 09:51 BARIŞ ÜZERİNE… 05-11-2015 14:43 1 KASIM SEÇİMLERİ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİĞE ÇAĞRI… 31-10-2015 20:29 1 KASIM SEÇİMLERİNE 3 KALA SEÇMENLERE ÇAĞRI: SEVGİ’DE BİRLEŞİNİZ 29-10-2015 21:07 Rüya Projenin Gerçekleşmesi Ve Kıbrıs’la İlgili Geçmişten Bir Anı… 19-10-2015 22:23 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Açık Mektup 13-10-2015 21:03 GEÇMİŞTEN BİR ANI; RAHMETLİ VEDAT ÇELİKBAŞ İLE YAPTIĞIMIZ BİR SÖYLEŞİ 10-10-2015 21:13 TÜRK MİLLETİ, MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMİYET 07-10-2015 22:56 SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNİN YAYLALARDAN SAHİLLERE GÖÇÜ… 04-10-2015 14:57 ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ... 02-10-2015 10:51 YIKICI BİR ÖRGÜT: YEHOVA ŞAHİTLERİ… 29-09-2015 22:43 KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… 23-09-2015 10:49 BARIŞ VE SAVAŞ ÜZERİNE… 20-09-2015 14:13 TARİHTE KAZANDIĞIMIZ BAŞARILARIMIZIN KAYNAĞI 14-09-2015 16:07 ŞEHİTLERİMİZ İÇİN OKUNAN KUR´AN-I KERİM… 12-09-2015 06:16 İSLAMİYET SAVAŞTAN YANA DEĞİL BARIŞTAN YANADIR AMA… 08-09-2015 22:10 ERKEN SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE MANZARALARI… 05-09-2015 09:55 ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100’ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI DEVAM ETMELİDİR 25-07-2015 13:27 YENİ KOALİSYON ÇALIŞMALARINDA ÜLKE MENFAATLERİNİ ÖN PLANDA TUTMAK 16-07-2015 22:44 RAMAZAN EĞLENCELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ : BİR GÖLGE OYUNUMUZ: HACİVAT - KARAGÖZ 14-07-2015 11:35 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE OSMANLILARDA BELEDİYE TEŞKİLATI 07-07-2015 12:49 RADYO KONUŞMALARINDAN: VEHBİ KOÇ VE ANAMUR’DA KURŞUN MADENİ 04-07-2015 15:28 TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIKTA BARIŞ VE SAVAŞ ANLAYIŞI… 26-06-2015 12:09 SİYASİ PARTİLER VE PARTİ LİDERLERİ BİRBİRLERİNE SEVGİYLE YAKLAŞMALIDIR 19-06-2015 23:54 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN… 15-06-2015 22:31 BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR 13-06-2015 11:13 YENİ TÜRKİYE’DE YÜZYILIN PROJESİ, RÜYA PROJE GERÇEK OLUYOR 05-06-2015 12:24 CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP 03-06-2015 14:38 27 MAYIS 1960 İHTİLALİNİ BİR DE BENDEN DİNLEYİNİZ... 27-05-2015 10:22 DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ VE OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU 19-05-2015 21:32 AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI ETKİNLİKLERİ… 17-05-2015 11:22
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2251
 • 2Konyaspor2142
 • 3Fenerbahçe2236
 • 4Alanyaspor2235
 • 5Beşiktaş2235
 • 6Hatayspor2235
 • 7Başakşehir FK2134
 • 8Adana Demirspor2234
 • 9Kayserispor2231
 • 10Gaziantep FK2131
 • 11Sivasspor2230
 • 12Fatih Karagümrük2230
 • 13Galatasaray2227
 • 14Giresunspor2226
 • 15Kasımpaşa2224
 • 16Göztepe2224
 • 17Antalyaspor2223
 • 18Çaykur Rizespor2221
 • 19Altay2218
 • 20Yeni Malatyaspor2115
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA